You are here

Întrebări frecvente

 •  Bună ziua, Vă rog să-mi spuneţi ce în sine presupune Auditul la vamă. Tot mai des aud de audit postvămuire, ce presupune acesta?

Bună ziua. Audit vamal reprezintă o forma de efectuarea a controlului vamal care constă în verificarea informaţiilor care figurează în declaraţia vamală şi în documentele însoţitoare, a existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unui regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor sub orice formă, inclusiv computerizată, a mijloacelor de transport, a spaţiilor de depozitare, respectiv a mărfurilor în cazul în care acestea mai pot fi identificate.
Auditul postvămuire reprezintă un instrument de verificare a respectării legislaţiei vamale, al detectării fraudelor şi infracţiunilor, în condiţiile actuale ale creşterii comerţului internaţional şi al necesităţii reducerii formalităţilor de vămuire, prin examinarea modului de administrare şi organizare, precum şi a procedurilor/sistemelor interne respectiv ale agentului economic.
Auditul postvamuire trebuie conceput  însă nu doar ca un instrument de combatere a fraudelor ci şi de prevenire, prin orientarea agenţilor economici în vederea reducerii posibilităţii de încălcare a legislaţiei vamale respectiv de orientare a analizei de risc.
Procedura de efectuare a Auditului este stabilită în Regulamentul aprobat prin ordinul Serviciului Vamal. 

 • Vă rog să-mi spuneţi de ce unii agenţi economici traversează frontiera fără a sta în rînd. Şi dacă este legal instalat indicatorul rutier de culoare albastră la intrare în zona de control vamal.

La 4 iunie, la iniţiativa Serviciului Vamal, Membrii Cabinetului de Miniştri au aprobat în cadrul şedinţei Guvernului modificările la Regulamentul circulaţiei rutiere. Conform modificărilor a fost introdus un nou indicator de informare, care vine să faciliteze traficul transfrontalier de mărfuri în contextul implementării de către Serviciul Vamal a procedurilor simplificate de vămuire.
Noul Indicator este deja instalat în imediata apropiere a punctelor de trecere a frontierei şi vare menirea de informare a participanţii la trafic privind regimul prioritar de traversare a frontierei pentru titularii procedurilor simplificate. În aceste condiţii, transportatorul la intrare în zona de control vamal se orientează exact pe banda corespunzătoare, fără a staţiona în rînd.
De regimul prioritar de traversare a frontierei beneficiază transportatorii care fac parte din sistemul de pre-declarare electronică TIR-EPD şi Agenţii economici autorizaţi (Authorised Economic Operator).
Conform reglementărilor vamale, aceste categorii de agenţi economici au dreptul de a traversa frontiera în regim prioritar, fiind supuşi unui număr redus de controale şi formalităţi. Facilităţile respective se aplică faţă de companiile cu un nivel sporit de credibilitate şi au ca scop promovarea conformării voluntare la respectarea legislaţiei vamale.
Completarea în cauză contribuie la fluidizarea procedurii de traversare a frontierei, evitarea aglomerărilor din posturile vamale şi sectoarele aflate în proximitatea acestora, ceea ce în final permite îmbunătăţirea indicatorii de performanţa la capitolul traficul transfrontalier.
Notă: Actualmente circa 60 de agenţi economici beneficiază de proceduri vamale simplificate şi pot solicita traversarea frontierei în regim prioritar, conform Regulamentului Serviciului Vamal.
Serviciul Vamal, Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto (AITA) şi Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere (IRU) au semnat la 27 februarie 2014 un Memorandum de Înţelegere privind cooperarea multilaterală în facilitarea trecerii frontierei pentru transportatori, care prevede acordarea regimului prioritar la trecerea frontierei şi agenţilor economici, care utilizează procedura de pre-declarare electronică conform sistemului TIR (TIR-EPD).

 • În presă am văzut o informaţie precum, că Agenții Economici Autorizați (AEO) din UE se vor bucura de trecere prioritară a frontierei la Leușeni, ce presupune aceasta?

Începînd cu 1 iulie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova în colaborare cu Autoritatea vamală din România și cu sprijinul Comisiei Europene a implementat proiectul-pilot privind recunoașterea Agențior Economici Autorizați (AEO) din UE la postul vamal de frontieră Leușeni.
Obiectivul general al proiectului pilot este facilitarea comertului între UE și Republica Moldova prin simplificarea procedurii de trecere a frontierei pentru agenții economici din toate statele-membre UE care dețin Certificate AEO.
Beneficiile care Serviciul Vamal al Republicii Moldova va acorda AEO din UE prevăd:
- trecerea în regim prioritar a frontierei, utilizînd pista specială pentru AEO
- numărul redus de controale vamale
- economisirea timpului și reducerea costurilor operaționale aferente traficului transfrontalier
Proiectul se bazează pe mecanismele de cooperare transfrontalieră, implementate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi de Direcţia Generală a Vămilor din România începînd cu 2010, care au fost apreciate de reprezentanții Comisiei Europene.

Proiectul - pilot a fost aprobat în cadrul primei reuniuni a Subcomitetului Vama în cadrul Acordului de Asociere, la 20 mai la Chișinău ca primul pas spre mecanismul de recunoaștere reciprocă AEO între RM și UE, conform următoarelor prevederi ale Acordului de Asociere.
Articolul 193, paragraful 1 litera (k): Părțile introduc şi aplică proceduri simplificate pentru operatorii economici autorizaţi, pe baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii;
Articolul 197, litera (j): Părțile stabilesc, acolo unde este relevant şi adecvat, recunoaşterea reciprocă a programelor de parteneriat comercial şi a controalelor vamale, inclusiv a măsurilor echivalente de facilitare a comerţului.
De menționat, că pista de traversare prioritară a frontierei este accesibilă în toate punctele de trecere a frontierei RM pentru cele 80 de companii din RM care dețin statutul AEO.

 • Culoarul albastru de vămuire, ce presupune acesta? În ce scop şi pentru cine a fost creat?

Agenţii economici beneficiază de liber de vamă cu control post-vămuire, declaraţiile vamale fiind validate imediat, aceştia dispunând de marfă după depunerea declaraţiei vamale.
Serviciul Vamal anunţă implementarea unor mecanisme de control vamal moderne, care simplifică procedura de vămuire şi reduc durata şi costurile acesteia pentru agenţii economici de bună credinţă.
Astfel, pentru mai multe tranzacţii, liberul de vamă se va acorda fără efectuarea controlului vamal, cu direcţionare spre control post-vămuire. Declaraţiile vamale vor fi validate imediat (similar procedurii existente pentru culoarul verde de vămuire) şi controlul vamal se va amîna, agenţii economici dispunând de marfă imediat după depunerea declaraţiei vamale.
Serviciul Vamal îşi propune să redirecţioneze capacităţile instituţionale spre a două linie de control şi să simplifice la maximum formalităţile de trecere a frontierei şi vămuirii mărfurilor. Această procedura simplificată se aplică tranzacţiilor şi agenţilor economici care nu prezintă risc sporit de fraudă şi nu necesită efectuarea controlului fizic al mărfurilor. În acest mod, autoritatea vamală continuă să promoveze conformarea benevolă la respectarea reglementărilor vamale, simplificînd procedurile de import/export pentru companiile credibile.
Din punct de vedere tehnic, dacă pînă acum sistemul informaţional vamal ASYCUDA World distribuia declaraţiile vamale în baza analizei de risc pe 3 culoare de vămuire (respectiv verde- fără control, galben- controlul documentelor şi roşu - controlul mărfurilor), acum se va pune în aplicare încă un culoar de vămuire -culoarul albastru, care va selecta declaraţiile vamale pentru control ulterior.
Declaraţiilor selectate pe culoarul albastru li se va acorda liber de vamă fără careva controale, însă ele vor fi supuse unei reverificări ulterioare. Acest control se va realiza de către organul vamal din oficiu, în baza actelor anexate la declaraţia vamală şi nu va implica intervenţia în activitatea agentului economic, cu excepţia situaţiilor în care se vor constata unele abateri de la reglementările vamale.
Notă: Noţiunea ,,Culoarul albastru de vămuire" a fost introdusă în Codul Vamal (prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15) şi permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic, aceasta presupune efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale.

 • Se vehiculează, precum că Serviciul Vamal reducerea ponderii controalelor vamale, este adevărat?

Reducerea ponderii controalelor vamale prin implementarea culoarul albastru de vămuire.  Serviciul Vamal a promovat modificările în Codul vamal, (aprobate prin politica fiscală 2015), privind introducerea conceptului de culoar albastru de vămuire, care presupune acordarea liberului de vămă fără efectuarea controlului vamal, cu efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale. Acest instrument va reduce numărul controalelor la frontieră și respectiv durata și costurile aferente procedurilor de vămuire. Astfel, controlul vamal se va reorienta de la prima linie de control la controlul post-vămuire, prin implementarea unui sistem eficient de reverificare a declarațiilor vamale. Scopul primar al culoarului albastru este asigurarea realizării obiectivelor strategice ale Serviciului Vamal privind facilitarea comerțului (dezvoltarea conformării benevole) și menținerea controlului vamal eficient.

 

 • Care este modul de traversare a frontierei de stat de către persoane fizice cu produse alimentare. Vă rog să-mi spuneţi care este limita admisibilă şi ce acte specifică acest fapt?

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 „cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice", persoanele fizice au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, alte bunuri decât cele personale a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil menţionat, drepturile de import se vor percepe reieşind din valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu micşorează valoarea impozabilă a bunului).
De menţionat, că în prezent nu există o listă exhaustivă cu produse alimentare care pot fi introduse cât şi cantitatea acestora, dar se apreciază de la caz la caz de către colaboratorul vamal în dependenţă de circumstanţele relatate de călător la trecerea frontierei. La stabilirea destinaţiei mărfurilor se iau în considerare următoarele: a) categoria mărfii; b) cantitatea mărfii şi c) circumstanţele legate de călătorie.
Toate bunurile trecute peste frontiera vamală sunt supuse declarării obligatorii, cu completarea formularului tipizat DV–6.

 • Introducerea şi scoaterea medicamentelor, cantitatea permisă, documentele necesare şi actele normative?

Medicamentele fac parte din categoria obiectelor de uz personal şi se permite introducerea/scoaterea în/din Republica Moldova, doar în limita rezonabilă necesităţilor personale. Necesitatea administrării medicamentelor, precum şi cantitatea acestora urmează a fi confirmată prin acte oficiale, eliberate de instituţiile responsabile din domeniul ocrotirii sănătăţii pentru perioada cursului de tratament şi perioada aflării în ţară/străinătate.

 • Introducerea şi scoaterea articolelor din metale preţioase, obiecte de artă, valori culturale – ce pot eu transporta, scoate sau introduce în/din RM?

Persoanele fizice au dreptul:
1. de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de import, cu condiţia că bijuteriile menţionate nu sînt omogene;
b) obiecte din metale şi pietre preţioase care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
2. de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova:
a) bijuterii din metale şi pietre preţioase în cantitate de pînă la 5 unităţi (indiferent de valoarea lor), fără achitarea drepturilor de export, cu condiţia că bijuteriile indicate nu sînt omogene;
b) obiecte din metale şi pietre preţioase produse de agenţii economici autorizaţi (cu excepţia celor indicate la lit. a) a prezentului punct) a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit;
c) obiecte din metale şi pietre preţioase a căror valoare în vamă depăşeşte suma de 10000 euro şi care nu sînt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării drepturilor de export, declarării în modul stabilit şi prezentării organului vamal a autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Culturii, prin care se confirmă costul lor şi faptul că obiectele respective nu prezintă valoare culturală;
d) obiecte din metale şi pietre preţioase (inclusiv şi cele expediate prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau bagajelor neînsoţite), produse de agenţii economici autorizaţi şi destinate activităţii comerciale sau de producţie, a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 100000 euro, cu condiţia respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export şi declarării în modul stabilit.
În partea ce ţine de introducerea şi scoaterea valorilor culturale problema este reglementată de art. 9 Legea nr. 1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum şi de Legea nr. 280 din 27.12.2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

 • Eu, în calitate de persoană fizică pot să import în Republica Moldova arme?

Conform prevederilor Legii privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă nr. 130 din 08.06.2012, au dreptul să importe arme în regim vamal import doar armurierii licenţiaţi. Referitor la introducerea/scoaterea acestora acest lucru se face în baza actului permisiv eliberat de organele afacerilor interne.

 • Dacă mi-a expirat termenul vinietei, pot eu să o prelungesc fără ca să prezint mijlocul de transport?

Au obligaţia de a achiziţiona viniete persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosinţă, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi asupra remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716, neînmatriculate în Republica Moldova şi aflate în evidenţa unor alte state, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
Cadrul legal nu stabileşte expres obligativitatea prezenţei mijlocului de transport la eliberarea sau prelungirea vinetei, (interpretarea oficială o poate oferi organul emitent al actului normativ - Parlamentul), dar interpretarea legii prin metoda logică ne permite să conchidem că la eliberarea vinetei la momentul intrării pe teritoriul ţării acesta este prezentat pentru verificare. În cazul prelungirii vinietei, obligaţia de a prezenta mijlocul de transport poate fi cerută de inspectorul vamal pentru a se convinge că mijlocul de transport este în ţară şi informaţia din acte se confirmă urmare a contrapunerii acesteia cu informaţia înscrisă pe caroseria acestuia.
În cazul accidentării mijlocului de transport deja aflat pe teritoriul ţării, vinieta continuă să fie obligatorie, respectiv urmează a fi prelungită chiar daca acesta nu circulă (aflarea pe teritoriul ţării automat presupune necesitatea prezenţei unei viniete valabile).

 • În calitate de agent economic înregistrat în partea de Est a Ţării, după ce acte pot să mă ghidez?

Agenţii economici din partea de est a ţării care s-au înregistrat  la Camera Înregistrării de Stat îşi desfăşoară activitatea economică externă în conformitate cu cadrul legal în vigoare în Republica Moldova în partea ce ţine de declararea mărfurilor, măsuri de politică economica, precum şi conform prevederilor unor acte normative speciale: Hotărârea Guvernului cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova nr. 1001 din 19.09.2001; Hotărârea Guvernului nr. 815 din 02.08.2005 cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria.

 • Vă rog, să-mi comunicaţi informaţie despre regimul de admitere temporară?

Potrivit prevederilor art. 67 din Codul Vamal, regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport  străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.
Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie.
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.
Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.
În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport.
Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani.
Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie, dacă nu sînt prohibite, numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Determinarea echivalentului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
Regimul vamal de admitere temporară se acordă în baza cererii care se depune la organul vamal şi se autorizează printr-o autorizare. Detalii în Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 1140 din 02.11.2005.

 • Ce presupune simplificarea procedurii de înregistrare a agenților economici în organul vamal la perfectarea primei tranzacții?

A fost inițiat un schimb automatizat de date între Camera Înregistrării, Inspectoratul Fiscal cu Serviciul Vamal, în vederea transmiterii în regim on-line a datelor despre companiile. Astfel, nouă procedura va scuti agenții economici de necesitatea  de a se înregistra la Serviciul Vamal la prima operațiune de export/import, iar Serviciul Vamal va obține toate informațiile necesare pentru evidența plătitorilor vamali prin intermediul accesului electronic la sistemele informatice ale Serviciului Fiscal de Stat și Camerei Înregistrării de Stat, fără solicitarea acestor informații de la antreprenori. Procesul este realizat cu suportul Programului USAID BRITE, și este la etapă de implementare.

 • Reducerea numărului de acte necesare pentru vămuire?

La 22 mai au fost publicate în Monitorul Oficial Nr. 124-130, modificările în Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, care prevăd reducerea pînă la 3 a numărului de acte solicitate pentru declararea mărfurilor în vamă.
Noile reglementări prevăd că declarația vamală se va depune organelor vamale fiind însoțită de doar 3 acte obligatorii: 1) factura (invoice) 2) document de transport 3) actul permisiv, dacă pentru mărfurile declarate legislația prevede prezentarea unor licențe sau autorizații.
Astfel, datorită modificărilor propuse, majoritatea operațiunilor de import /export care sunt vămuite pe culoarul verde și anume peste 90% de declarații vamale la export și peste 60% la import, vor putea fi declarate de agenții economici în baza doar a 3 acte. Careva alte acte suplimentare declarantul va prezenta doar în baza analizei de risc pentru a confirma date indicate in declarația vamală.
Reducerea numărului de acte necesare vămuirii pînă la 3, va apropia Republica Moldova la practicile altor țări, precum Germania, Italia, Spania, Franța, Singapore, unde de asemenea se solicita 3 acte pentru vămuire.
De menționat, că aprobarea acestor completări simplifică procedurile de import/export pentru agenții economici, care vor avea o claritate vizînd actele minimum necesare pentru vămuire, și totodată racordează procedurile vamale la practicile internaționale.
Noile principii de determinare a listei actelor necesare vămuirii vin să asigure o transparența și previzibilitate în relațiile vama-business, ceea ce în final va îmbunătăți indicii de performanța în domeniul comerțului transfrontalier.

 • Vă rog să-mi spuneți, ce presupune procesul de actualizare a TARIM ?

La data de 15 mai, Serviciul Vamal a convocat prima ședință a Grupului de lucru interministerial responsabil pentru actualizarea Tarifului Vamal Integrat al Republicii Moldova (TARIM).
Grupul de lucru interministerial, va revizui toate actele permisive la import/export (licențe, autorizații, certificate), în vederea stabilirii exacte a codului mărfii conform Nomenclaturii combinate a Republicii Moldova și introducerii în baza de date automatizată TARIM.
Astfel, informația despre toate acte permisive (certificate, licențe, autorizații) necesare importului/exportului va fi simplu de găsit prin accesarea unei baze de date automatizate TARIM, care este gestionată de către Serviciul Vamal și publicată pe pagina www.customs.gov.md.
Activitatea Grupului de lucru se încadrează în măsurile de facilitare a comerțul internațional. Astfel, datorită actualizării TARIM-ului exportatorii și importatorii, vor avea o certitudine și previzibilitate privind lista actelor permisive necesare pentru import/export, ceea ce va simplifica procedurile de vămuire, va reduce timpul și costurile aferente comerțului internațional. Totodată această va asigura aplicarea uniformă a măsurilor netarifare, va minimiza riscul corupției și va apropia Republica Moldova la standardele Europene în domeniul comerțului transfrontalier.
Grupul de lucru a fost instituit prin Dispoziția Primului-ministru nr. 45-d din 28 aprilie 2015. Din grupul de lucru fac parte reprezentanții Serviciului Vamal (coordonatorul Grupului), Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii, Ministerului Culturii, Ministerului Mediului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Agenției Medicamentelor, Serviciului de Informații și Securitate, Camerei de Licențiere, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, Secretariatului Consiliului Economic de pe lîngă Prim-ministru.