You are here

Originea mărfurilor

Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.502-O din 23 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de plată a taxelor vamale sau taxelor vamale cu efect echivalent prevăzute de art.12711 lit.e) din Codul vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.361-369, art.2709).

Informaţii obligatorii privind originea mărfurilor (IOO): Ordinul SV nr. 325-o  din  12.07.2012, Monitorul Oficial nr.237-241/1406 din 16.11.2012.

Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, art.1, art.5-art.14, art.97x-art.123, anexa 14, anexa 15, anexa 21, anexa 22 (anexa nr.1 , anexa nr.2, anexa nr.3).

Anexa 4 la Acordul de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) Protocol referitor la definirea conceptului de "produse originare" şi a metodelor de cooperare administrativă .

Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor, aprobate prin Decizia Consiliului Şefilor de Guvern din CSI din 20.11.2009 .

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea, eliberarea şi controlul ulterior al certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, nr.761, 17.09.2014 (anexa nr.1, anexa nr.2).

Protocolul II Definiţia noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Euoropeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (anexa).

Norme tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor: Ordinul SV nr.412-O din 23.09.2014,Monitorul Oficial nr.293-296 din 03.10.2014.

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.385 din 16 iunie 2015 pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova (anexa nr1, anexa nr2).

Ghid practic, pentru agenti economici, privind procedura de solicitare şi emitere a informaţiilor obligatorii privind originea mărfurilorAcest ghid a fost elaborat cu suportul programului USAID "Comerţ, Investiţii şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător BRITE"